list_banner

On-line inspektor

Ajaýyp hil, bütin dünýäde meşhur!
 • Haýwan çüýşeleriniň içgi zawody üçin bellik barlag enjamy

  Haýwan çüýşeleriniň içgi zawody üçin bellik barlag enjamy

  Etiketleme barlag enjamy, bellik enjamyndan ýa-da bellik enjamyndan soň ýeke göni zynjyrda oturdylýar.Wizual kesgitlemek tehnologiýasy, PET çüýşeleriniň ýokary we pes ýazgylaryny ýa-da bilelikdäki bellikleriň hil kemçiliklerini ýüze çykarmak we hünärsiz önümleri wagtynda ýok etmek üçin ulanylýar.

 • Içgi çüýşeleri üçin printer Sene-kod barlagy

  Içgi çüýşeleri üçin printer Sene-kod barlagy

  Kodlaşdyrma kesgitleýji maşyn, adatça syýa-jet kody bilen ähli önümleri ýüze çykarmak üçin syýa reaktiw maşynyň yzky böleginde oturdylýar.Akylly görüş tehnologiýasy, önümlerde ýitirilen kodlar, bulaşyk şriftler, kod deformasiýasy we häsiýet ýalňyşlyklary bilen önümleri tertiplemek we ýok etmek üçin ulanylýar.

 • Tutmak, kodlamak we derejäni barlamak

  Tutmak, kodlamak we derejäni barlamak

  PET çüýşesini ýapýan suwuklyk derejesi we kodlaşdyryş barlag enjamy, onlaýn kesgitleýji önüm bolup, PET çüýşesiniň gapagynyň, ýokary gapagynyň, egri örtüginiň, howpsuzlyk halkasynyň döwülmeginiň, suwuklygyň ýeterlik däldiginiň, koduň pes sanjymynyň, ýitmeginiň ýa-da syzmagynyň bardygyny anyklamak üçin ulanylyp bilner.

 • Içgi üçin rentgen şöhleleri Suwuk doldurma derejesini barlamak

  Içgi üçin rentgen şöhleleri Suwuk doldurma derejesini barlamak

  Dolduryş derejesini barlamak, doldurmak amallary wagtynda bir konteýneriň içindäki suwuklygyň beýikligini barlap bilýän hil gözegçiliginiň möhüm görnüşidir. Bu enjam önümiň derejesini kesgitlemegi we PET, gap ýa-da aýna çüýşe bilen doldurylmadyk ýa-da doldurylan gaplaryň ret edilmegini üpjün edýär.

 • Iýmit we içgini gaýtadan işlemek üçin agramy barlaýan maşyn

  Iýmit we içgini gaýtadan işlemek üçin agramy barlaýan maşyn

  Bütin gaplama agramy we synag enjamy, önümiň agramynyň onlaýn hünär derejesini ýa-da ýokdugyny barlamak, paketde bölekleriň ýa-da önümleriň ýoklugyny anyklamak üçin ulanylýan onlaýn agramy barlamak enjamlarynyň bir görnüşidir.

 • Galaýy gaplar üçin içgi üçin vakuum we basyş barlag enjamy

  Galaýy gaplar üçin içgi üçin vakuum we basyş barlag enjamy

  Wakuum basyşy inspektory akustiki tehnologiýany we skaner tehnologiýasyny ulanyp, boş gaplar we döwülen gapaklar sebäpli ýüze çykýan wakuum we ýeterlik basyş ýok önümleriň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklamak üçin akustiki tehnologiýany we skaner tehnologiýasyny ulanýar. Şeýle önümleri ýaramazlaşmak we material syzmak howpy bilen ýok ediň.

 • Içip bilýän liniýa üçin ekstruding basyşy barlamak maşyny

  Içip bilýän liniýa üçin ekstruding basyşy barlamak maşyny

  Ekstruding basyş barlag enjamy, önümiň ikinji derejeli sterilizasiýasyndan soň bankadaky basyş bahasyny kesgitlemek we ýeterlik basyş bilen önümleri ret etmek üçin iki taraplaýyn guşak ekstruziýa tehnologiýasyny kabul edýär.