list_banner

Toparymyz

Ajaýyp hil, bütin dünýäde meşhur!

BIZIAM TEAM

Ajaýyp önümçilik liniýasynyň tamamlanmagy ähli toparlaryň ýakyn hyzmatdaşlygy bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr.SUNRISE tehnologiýa gözleg we ösüş, kompaniýanyň suwuk içgi önümçilik liniýasyny öndürmek we satmak, kompaniýamyzda esasan 5 topar bar, müşderilere bir nokatly hyzmaty wagtynda we netijeli hyzmat etmek üçin olar: satuw topary, in engineeringenerçilik gurnama topary, tehniki topar, önümçilik we gurnama topary we hil gözegçilik topary.

In Engineeringenerçilik-gurnama topary

Satyş topary

Satuw toparymyz, 20 ýyldan gowrak senagat tejribesi bolan iki weteran satyjydan we ýaşlyk güýji bolan ýaş satyjylardan ybarat.Iňlis dilini erkin bilýärler we önümçilik liniýasyny gowy bilýärler.Satyjy bolup işlemezden ozal önümçilik ussahanasyna ýygnanyşygy öwrenerler we önümçilik liniýasynyň gurulmagyny synlamak we öwrenmek üçin müşderi sahypasyna girerler.Müşderiler bilen soňraky hünär tehnologiýalaryny habarlaşmak üçin gowy kepillik berýär.

Tehniki topar

Tehniki toparymyz, her dürli programma üpjünçiligini ökde tejribeli tehnikler toparydyr.

Tehniki topar
Satyş topary

In Engineeringenerçilik gurnama topary

In engineeringenerçilik gurnama toparymyz 4 in engineeringener gurnama toparyna bölünýär, her topara baý gurnama tejribesi bolan bir menejer ýolbaşçylyk edýär, olar iň köp müşderi bilen aragatnaşyk saklaýarlar, şeýle hem SUNRISE-de iň söýgüli adamlar.

Önümçilik we gurnama topary

Önümçilik we gurnama toparymyz biziň üçin takyk we durnukly maşynlary ýygnady, müşderilerimiz üçin bir gezeklik hyzmat bermek üçin iň esasy kepillikdir.

Önümçilik we gurnama-topar
Hil-barlag- (1)

Hil barlag toparymyz

Hil barlag toparymyz berk we berk, SUNRISE-iň ähli enjamlary, soňky dizaýn we önümçilik talaplary kabul edilýänçä, gözleg gatlaklaryndan geçýär.

BAŞGA TEAMLAR

Elbetde, ýokardaky bäş esasy topardan başga-da, kompaniýany ösdürmek we gurmak üçin uly tagalla eden beýleki goldaw toparlarymyz hem bar.Mysal üçin: HR dolandyryş topary, satyn alyş topary, maliýe topary we ş.m.

Bilmek zerur bolsa, görmek üçin basyň:

HR dolandyryş topary

Bize yzygiderli täze gan akdyrýar we tejribeli ýokary tehnologiýaly zehinleri işe alýar.Adam resurslaryny dolandyrmak topary kompaniýanyň ösüşiniň özenidir.

Satyn alyş topary

Biziň kompaniýamyz, satyn alnan bölekleri berk gözegçilikde saklaýan satyn alyş topary tarapyndan käbir takyk we çalşyp bolmajak bölekleri içerki we daşary ýurtlardan satyn almaly akylly enjamlaryň önümçiligine ünsi jemleýär.

Maliýe topary

Kompaniýanyň girdejilerini we çykdajylaryny her gün dolandyrýarlar.Bu kompaniýanyň durnukly işlemegi üçin maliýe kepilligi.