list_banner
Ajaýyp hil, bütin dünýäde meşhur!

Haýwan çüýşeleriniň içgi zawody üçin bellik barlag enjamy

Etiketleme barlag enjamy, bellik enjamyndan ýa-da bellik enjamyndan soň ýeke göni zynjyrda oturdylýar.Wizual kesgitlemek tehnologiýasy, PET çüýşeleriniň ýokary we pes ýazgylaryny ýa-da bilelikdäki bellikleriň hil kemçiliklerini ýüze çykarmak we hünärsiz önümleri wagtynda ýok etmek üçin ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlyklary

Model NOOK: TJBJGM
Görnüşi: Bellik barlagçysy
Marka: T-Line
Custöriteleşdirilen: Hawa
Ulag bukjasy: Agaç gap
Programma: PET çüýşe şiresi içgileri, suw, çaý içgileri, energiýa içgileri, süýt içgileri we ş.m.

Haryt belligi

Bellik gözegçisi, bellikleri barlamak ulgamy, bellikleri kesgitleýji maşyn, belligi kesgitleýji maşyn, belligi barlaýjy, görüş barlagy ulgamy, belligi barlaýjy, bellik synag enjamy, belligi barlaýan maşyn, PET çüýşe önümçilik liniýasy, onlaýn synag ulgamy.

Haryt maglumatlary

Giriş

Enjam, ýokary tizlikli PET çüýşeli önümçilik liniýasynyň belligini kesgitlemek üçin amatly kesgitleýji bölümden, HMI, dolandyryş bölüminden we ret edijiden ybarat.

Ectionüze çykarmak funksiýasy: etiketkany ýok etmek, gyrmyzy belligi ýüze çykarmak, belligi döwmek, bilelikdäki belligi kesgitlemek, belligi ýalňyş kesgitlemek, ýokary we pes belligi kesgitlemek we süýşmek belligini kesgitlemek we ş.m.

surat001

Tehniki parametrler

Ölçegi (L * W * H) 700 * 650 * 1928mm
Kuwwat 0,5kw
Naprýa .eniýe AC220V / bir faza
Potensial 1500 banka / minut
Daşarky howa çeşmesi > 0.5Mpa
Daşarky howa çeşmesi > 500L / min
Daşarky howa çeşmesi interfeýsi Daşarky diametri φ10 howa turbasy
Ret edijiniň howa sarp edilişi ≈0.01L / wagt (0.4Mpa)
Ectionüze çykarmak tizligi Konweýer kemeri≤120m / min
Temperatura 0 ℃ ~ 45 ℃
Çyglylyk 10% ~ 80%
Belentlik <3000m

Enjam, 360 derejeli hemme taraplaýyn kesgitlemäni amala aşyryp biljek professional şekil işleýiş ulgamyny kabul edýär.Çüýşäni üýtgedýän göteriş mehanizminiň ýönekeý dizaýny, ýönekeý el bilen sazlamak arkaly dürli çüýşe görnüşlerine çalt uýgunlaşyp biler.Ykjam barlag kabineti enjamlaryň aýak yzyny azaldýar.Ectionüze çykaryş işiniň ýagdaýy we näsazlyk şertleri, maşyn we interfeýsde suratlar we tekstler bilen görkezilýär.Gözleýiş bölümi müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.

surat003

Tehniki parametr

Ölçegi 900 * 800 * 2600mm
Materiallar SUS304
Jemi kuwwat 0.7 KW
Daşarky elektrik üpjünçiligi AC220V / bir faza
Kuwwat ýygylygy 50 / 60HZ
Tizlik 1500 ph / min
Daşarky howa çeşmesi 0.5Mpa
Howanyň sarp edilişi 0.01L / wagt

Enjam aýratynlyklary we ýerleşişi

Lightagtylyk çeşmesi: Yzygiderli yşyklandyryş usulyny ulanyp, ömri 30 000 sagat bolan LED ýerüsti ýagtylyk çeşmesi, ölçeljek obýektiň gyrasy konturyny anyk görkezip bolar;şekilde bellenen bölegi gara, bellik edilmedik bölegi ak bolup, ulgam derňewi we gaýtadan işlemek üçin amatly "Gara we ak" şekilleri emele getirýär.

Linza: KCD nyşanyň üstünde şekillendirilen şekili has düşnükli etmek üçin "fokus sazlaýyş halkasyny" sazlamak we "aperturany sazlamak halkasyny" sazlamak bilen, suratyň ýagtylygy optimaldyr.

Kamera: Meýdanyň massiwinde “CCD” analog kamerasy ulanylýar, kameranyň durulygy 640 * 480 piksel, surat almagyň tizligi bolsa 80 kadr / sekuntda bolup biler.

Salgy diagrammasy: Etiketleme enjamyndan soň, 1500 mm-den gowrak bir segmentli zynjyr ýolunda bolmaly, işleýiş döwründe çüýşäniň degişlilikde arassalanylyşy 2 sm-den gowrak, gurnama ýagdaýynda zynjyryň otnositel bölekleri. birneme kiçi we garawul tekiz


  • Öňki:
  • Indiki: