list_banner

Enjamlar

Ajaýyp hil, bütin dünýäde meşhur!
 • Içgi garyşyk ulgamy Doly garyşyk içgini gaýtadan işlemek liniýasy

  Içgi garyşyk ulgamy Doly garyşyk içgini gaýtadan işlemek liniýasy

  “Sunrise Intelligent Equipment Co., Ltd”, alma şiresi, pomidor şiresi we ş.m. ýaly garyşyk görnüşli çüýşeli içgileri öndürýär. Çig mal şiräniň konsentratlarydyr.Bu önümçilik liniýasynda ulanylýan maşynlar: garyşyk ulgamy, sterilizasiýa ulgamy, pasterizasiýa ulgamy, gomogenizator we gaplaýyş enjamy.

 • Haýwan çüýşesi içilýän suw ters Osmoz suw arassalaýyş ulgamy

  Haýwan çüýşesi içilýän suw ters Osmoz suw arassalaýyş ulgamy

  Müşderileriň talaplaryna we çeşme suwunyň hiline görä, arassa suw, mineral suw we ş.m. öndürmek üçin dürli enjamlary ulanýarys. Esasy enjamlar kremniniň çäge süzgüji, işjeň uglerod süzgüji, natriý ion çalşyjy, içi süýümli süzgüç, RO (ters osmoz) , UV sterilizator, takyk süzgüç, ozon generatory, suw çüýşesi we ş.m.

 • 12000bph 500ml Awtomatiki PET çüýşeleri galyplaýjy maşyn

  12000bph 500ml Awtomatiki PET çüýşeleri galyplaýjy maşyn

  KY-9E, adaty awtomatiki çüýşäni üfleýän maşyn, 30ml-dan 700ml PET çüýşesini üflemäge gönükdirilendir.

 • Awtomatiki aýlaw ýokary tizlikli gyzgyn ýelim ýelimleýji bellik enjamy

  Awtomatiki aýlaw ýokary tizlikli gyzgyn ýelim ýelimleýji bellik enjamy

  Etiketleme enjamy dürli çüýşe görnüşleri, çaý içgileri, süýt önümleri, arassalanan suw, sport içgileri we beýleki azyk we içgi pudaklary üçin amatlydyr.Ol duzak belgili maşyn we ýelme belgili maşyn toplumyna bölünýär.Biri belligi bug peji bilen düzeltmek, beýlekisi bolsa ýelimleýji stiker ýa-da gyzgyn eriş ýelimi bilen düzeltmek.

 • Kiçi nyşanlary kodlaýyş ulgamynyň Inkjet çap ediji maşyn

  Kiçi nyşanlary kodlaýyş ulgamynyň Inkjet çap ediji maşyn

  Kodlaşdyrma enjamy, programma üpjünçiligi tarapyndan dolandyrylýan we önümiň senesini bellemek we esasan içgi, piwo, mineral suw we beýleki pudaklarda jemlenen aragatnaşyk däl usuly ulanýan enjamlaryň bir görnüşidir.Sarp edilýän materiallary klassifikasiýa etmek üçin ulanylýan çaphanadan: biri inkjet çap ediji maşyn;beýlekisi syýa däl kodlaýjy maşyn (lazer kodlaýjy maşyn).

 • Nebit çeleklerini ýaglamak üçin ýöriteleşdirilen awtomatiki ýüklemek platformasy

  Nebit çeleklerini ýaglamak üçin ýöriteleşdirilen awtomatiki ýüklemek platformasy

  Awtomatiki ýükleme platforma bölümi, çalgy ýagy barrelleri sortlamak we iýmitlendirmek maşynynyň müşderileriň talaplaryna laýyklykda düzülendir.Tutuş ulgam ýokarky çelek göteriji kemer enjamyndan, çüýşäni diferensial işlemekden, wizual ýerleşişden ybarat.

 • Içgi önümçilik liniýasy üçin “Sunrise” awtomatiki senagat robot palletizatory

  Içgi önümçilik liniýasy üçin “Sunrise” awtomatiki senagat robot palletizatory

  Zähmet çykdajylarynyň ýokarlanmagy, howpsuz iş gurşawyna zerurlyk we iň täze tehnologiýa bilen amallary dowam etdirmek bilen, robot palletizasiýa ulgamy takyklygy, ygtybarlylygy we netijeliligi ýokarlandyrmak üçin akylly wariantdyr.Robot palletizatorlary dürli önüm görnüşlerine we amaly programmalaryna, şeýle hem talaplaryňyza laýyk gelýän köp sanly we çykaryş ýerlerine laýyk gelýär.

 • Plastiki çüýşeler üçin awtomatiki gysyş görnüşi gaplaýjy

  Plastiki çüýşeler üçin awtomatiki gysyş görnüşi gaplaýjy

  Kompaniýamyz tarapyndan özbaşdak işlenip düzülen we öndürilen enjamlar, pnewmatik + elektrik işleýiş we gaplama re modeimini kabul edýän gap gaplaýjydyr.Ykjam gurluş, owadan görnüş, az energiýa sarp etmek, durnukly işlemek we amatly işlemek ýaly artykmaçlyklary bar.Sürüji bölüm, ýapon MITSUBISHI servo ýa-da durnukly işleýän üç fazaly asynkron hereketlendiriji tarapyndan dolandyrylýan simmetrik goşa rokerlerdir.

 • Awtomatiki gyzgyn ýelim, gaplar üçin gap-gaç gaplaýjy gap

  Awtomatiki gyzgyn ýelim, gaplar üçin gap-gaç gaplaýjy gap

  Gap gaplaýyş enjamlary önümleri çalt we täsirli gaplamak arkaly has öndürijilikli bolmaga kömek edýär.“SUNRISE” damja gaplaýjylary, gysgyç gaplaýjylary, gaplaýjylary we gaplaýjylary hödürleýär.Çüýşeler konweýer bilen daşalýar we karton üpjünçiligini tamamlandan soň karton üpjün ediş mehanizmi kartony enjamyň içine iberer we çüýşäni taşlamak mehanizmi çüýşeleri kartona taşlar we programmirlenen amallara laýyklykda barlanar we tertipleşdiriler. soň kartonyň bukulma mehanizmi kartony eper, ýelimlär we ädimme-ädim möhürlär.Döredilen karton, önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrýan we doly awtomatiki işlemeýän önümçiligi amala aşyrýan rolik bilen enjamdan iberiler.

 • Miwe şiresi gündelik içgiler üçin çüýşe sowadyjy tunel pasterizatory

  Miwe şiresi gündelik içgiler üçin çüýşe sowadyjy tunel pasterizatory

  SUNRISE spreý sowadyjy tuneli, gyzgyn doldurgyç önümçilik liniýalarynda PET gaplarynda önümiň sowadylmagyny çaltlaşdyrmak üçin niýetlenendir.Sowadyjy tunel, doldurylandan soň önümiň temperaturasyny çalt peseltmek üçin suw pürküji ulgamyny ulanýar.

 • Konserw önümleri Keýt ýüklemek we düşürmek ulgamy Retort bilen baglanyşykly

  Konserw önümleri Keýt ýüklemek we düşürmek ulgamy Retort bilen baglanyşykly

  Awtomatiki kapasa / sebedi ýüklemek we düşürmek ulgamy, esasan üç bölegi öz içine alýan sterilizasiýa ulgamynyň üznüksiz we täsirli işini amala aşyryp biler: kapas / sebedi ýüklemek we düşüriş enjamy, kapas sebedi çalyşýan maşyn, sterilizasiýa bilen ulanylmaly gidrawliki lift; retortlar / awtoklawlar, tankdaky geçiriji enjam we gapyny awtomatiki açýan enjam.

 • KUSP görnüşi poslamaýan polat konweýer zynjyry Gowy berklik

  KUSP görnüşi poslamaýan polat konweýer zynjyry Gowy berklik

  Önümçilik işiniň funksional talaplaryna laýyklykda, dürli konweýerlerden we kömekçi enjamlardan ybarat dürli önümçilik we transport ulgamlary aşaky gurnama, umumy gurnama liniýasynda we azyk we içgi, awtoulag, öý enjamlary, elektronika, geýim, poçta we telekommunikasiýa, lukmançylyk, temmäki we beýleki pudaklarda zawod önümçiliginiň möhüm bölegine öwrüldi.

12Indiki>>> Sahypa 1/2