list_banner

Katagory

Ajaýyp hil, bütin dünýäde meşhur!
 • 1 suwly şireli içgi aýna çüýşäni doldurmak liniýasynda awtomatiki 3

  1 suwly şireli içgi aýna çüýşäni doldurmak liniýasynda awtomatiki 3

  Aýna çüýşäni doldurmak enjamlary, islendik ululykdaky çüýşeli gyzgyn doldurgyç içgileri gaýtadan işlemek we gaplamak üçin amatly çüýşäni ýuwmak, doldurmak we gaplamak bilen birleşdirildi.

 • Miwe suwy maşyny dolduryp biler

  Miwe suwy maşyny dolduryp biler

  Bankalary doldurýan maşyn, şireli içgileri, bankalarda energiýa içgilerini doldurmak üçin ulanylýar.Smoothuwaş, ýokary tizlikli, suwuklyk derejesini dolandyrmak, ygtybarly ýapmak, ýygylygy öwürmek wagty, az material ýitirmek ýaly aýratynlyklara eýe.

 • Karbonly içgi önümçilik liniýasyny dolduryp biler, möhürleýji maşyny dolduryp biler

  Karbonly içgi önümçilik liniýasyny dolduryp biler, möhürleýji maşyny dolduryp biler

  SUNRISE gazlandyrylan içgini doldurýan maşyn üçin ähli çözgütleri berip biler.Mysal üçin, fenta, kakaakola, pepsi we ş.m. Bu enjam diňe içerki we halkara poplary doldurmak we tikmek maşynlaryny (möhürleýji maşynlar) siňdirmek we siňdirmek esasynda işlenip düzülen enjamdyr.Adaty basyşy doldurmak ýörelgesini kabul edýär.

 • Perasetik çüýşäni sterilizasiýa PET çüýşesi bilen aseptik ulgam

  Perasetik çüýşäni sterilizasiýa PET çüýşesi bilen aseptik ulgam

  SUNRISE aseptiki içgini doldurmak liniýasy, bäş adamlyk PET çüýşesini doldurmak liniýasynyň bir görnüşidir.Aseptiki doldurma tehnologiýasy esasynda dizaýn edildi we öndürildi.Awtomatiki aseptiki doldurma çyzygy, diametri 50-den 105mm, beýikligi 140-dan 320mm-e çenli bolan çüýşe üçin amatlydyr.Dürli içgiler we şireler üçin ulanylýan içgini doldurýan enjamlar sagatda 4000-36,000 çüýşe (500ml) öndürijiligi bilen gelýär.

 • Şiresi gyzgyn doldurma maşyny Haýwan çüýşesi şiresi konsentrat önümçilik liniýasy

  Şiresi gyzgyn doldurma maşyny Haýwan çüýşesi şiresi konsentrat önümçilik liniýasy

  Gyzgyn doldurma 100% arassa miwe suwy, çaý, energiýa içgileri we granulalary öz içine alýar, Dogry önümçilik liniýasyny nädip saýlamaly?“Jikme-jiklikler üstünligi ýa-da şowsuzlygy kesgitleýär”, SUNRISE döredilen gününden bäri hil taýdan gönükdirilen.
  Haýsy içgi öndürseňizem, tejribämiz, tehnologiýamyz we hyzmatymyz bolsun, gaplaýyş çüýşeleriniň berkligini we önümçilik liniýasynyň durnuklylygyny saklamakda uly üstünlikler gazandyk.Häzirki wagtda dünýäde 1000-den gowrak ýylylyk turbasyny oturtmak meselesini çözdük, şol sanda Nigeriýa, Filippinler, Türkmenistan we beýleki ýurtlar we sebitler.

 • Alkogolsyz içgi doldurma enjamlary Karbonly içgi önümçilik liniýasy

  Alkogolsyz içgi doldurma enjamlary Karbonly içgi önümçilik liniýasy

  Gazlandyrylan içgi doldurgyjy, doly awtomatiki ýuwmagy, doldurmagy we gaplamagy amala aşyrmak üçin çüýşäniň boýnuny saklamak tehnologiýasyny kabul edýär.Suwuklygyň derejesi hemişe durnukly bolar ýaly, CO2 takyklygyna basyş gözegçiligi bilen enjamlaşdyrylandyr.Gazlandyrylan içgini doldurmak enjamlary ýokary ygtybarlylygyň, ýokary netijeliligiň, ýokary derejeli awtomatlaşdyrmagyň we aňsat işlemegiň we ş.m. artykmaçlyklaryny alýar.