list_banner

Biz hakda

Ajaýyp hil, bütin dünýäde meşhur!
takmynan1

Biz hakda tanşyň

Kompaniýanyň tertibi

“SUNRISE INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD” Hytaýyň Jiangsu welaýatynda ýerleşýän binanyň 80 000 inedördül metre çenli giňeldilendigini habar berýär.Bu, gaplama pudagynyň yzygiderli ösmegi bilen baglanyşykly, bu ýerde bir bitewi gaplama çözgütlerini goşmak bilen ýokary hilli gaplaýyş enjamlaryny öndürijilerden we öndürijilerden biri.Täze ýer geljegi kanagatlandyrmak, ýokary hilli gaplama enjamlaryny eltmek we işinde tehnologiýa gönükdirilen çözgütleri durmuşa geçirmäge synanyşýan dürli müşderilerimiziň barha artýan zerurlyklaryna netijeli jogap bermäge mümkinçilik berer.

Döredildi
+
Kw
+
Işgärler
+
30ylda 30 million dollardan gowrak önüm öndürmek

Biz hakda tanşyň

Biziň ussahanamyz

Häzirki wagtda her birinde 10,000 inedördül metre golaý iki ussahana bar, ýagny gurnama ussahanasy we gaýtadan işleýän ussahana.Her ussahana önümçiligiň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýan köpri kran bilen enjamlaşdyrylandyr.Öňümizdäki ýylda önümçilik kuwwatynyň ýokarlanmagy we müşderileriň sargytlarynyň köpelmegi sebäpli hersi 10 000 inedördül metrlik ýene iki ussahana gurarys.

takmynan2

Biz hakda tanşyň

Önümçilik çyzyklary

Bu täze ýerde, çylşyrymly enjamlara hyzmat etmek üçin enjamlaşdyrylan içerki işgärler bilen tehniki gaplaýyş enjamlary tejribesi, 10 ýyldan gowrak tejribesi bolan birnäçe dizaýner we inersener bar, bir bitewi integral gaplama liniýalaryny we in engineener awtomatlaşdyrylan ulgamlary bar.Dürli önümçilik liniýalaryny dürli gaplama çözgütleri bilen dizaýn etmek üçin mümkinçiliklerimizi artdyrarys:

⚡ Aseptiki doldurma liniýasy;⚡ Şiräniň gyzgyn doldurgyç liniýasy;⚡ Mineral suw doldurma liniýasy;⚡ Onlaýn gözleg maşynlary;⚡ Custöriteleşdirilen gaplaýyş maşynlary

takmynan 31

Dünýä eksport edildi

Satyş tory

Dünýäniň dürli ýurtlaryna eksport edilip, ýylda 30 million dollardan gowrak önüm öndürilýän 20-den gowrak doly içgi önümçilik liniýasy bilen, “Sunrise” elmydama bütin dünýäde içgi doldurmak we gaplamak pudagyny ösdürmäge bagyşlanýar.

takmynan4

Jemgyýetçilik hyzmatlaryndan gowy iş ediň

Sosial goşant

surat009

2020-nji ýylda, COVID-19-yň döremegi bilen, SUNRISE, akylly enjamlary gözleg we işläp taýýarlaýjy hökmünde uly masştabda awtomatiki maska ​​maşynlaryny öndürmek we öndürmek başlangyjy bilen CE şahadatnamasyny berdi.Munuň üçin ýerli hökümet tarapyndan protest gahryman kärhanasy diýen ada eýe bolduk we hökümetden 400,000 RMB aldyk.Pandemiýa döwründe maskalaryň satylmagyny hem başardyk we müşderilerimize zerur zatlary iberdik.Geljekde jemgyýetçilik hyzmatlaryndan gowy iş etmegi dowam etdireris, ýöne akylly enjamlary öndürmekde has ýakyn bolar.