list_banner
Ajaýyp hil, bütin dünýäde meşhur!

Içgi çüýşeleri üçin printer Sene-kod barlagy

Kodlaşdyrma kesgitleýji maşyn, adatça syýa-jet kody bilen ähli önümleri ýüze çykarmak üçin syýa reaktiw maşynyň yzky böleginde oturdylýar.Akylly görüş tehnologiýasy, önümlerde ýitirilen kodlar, bulaşyk şriftler, kod deformasiýasy we häsiýet ýalňyşlyklary bilen önümleri tertiplemek we ýok etmek üçin ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlyklary

Model NOOK: TJGDMJ15
Görnüşi: Kodlaşdyryş gözegçisi
Marka: T-Line
Custöriteleşdirilen: Hawa
Ulag bukjasy: Agaç gap
Programma: PET çüýşäniň göwresi, çüýşäniň gapagy we çüýşäniň aşagy pürküji kody bolmazdan, pürküji kody bölegi ýok, pürküji kody bulaşyk hil kemçilikleri

Haryt belligi

Kodlaşdyrma barlag enjamy, kodlaşdyryjy inspektor, sene koduny kesgitlemek ulgamy, printer koduny kesgitleýji, onlaýn kod synag ulgamy, kod okaýyş barlag enjamy, bukjanyň senesini barlamak ulgamy, PET çüýşe önümçilik liniýasy, içgi önümçilik liniýasyny, kodlaýyş enjamyny, kod barlaýjy , kod barlaýjy

Haryt maglumatlary

Giriş

Çap ediji inspektor akylly ugrukdyryjy görüş ulgamy, kesgitlemegiň tizligi 1500BPM-e ýetýär, onlaýn baglanyşykda kesgitleme usulyny kabul edýär, ýüze çykarmak ýörelgesi akylly pikirleniş tehnologiýasyna esaslanýar we adam düşünjesine ýakyn.

Akylly okuw gurallary we ýönekeý iş sazlamalary bilen, her kim sazlamalary özleşdirip we iň çalt ulanyp biler.Operatorlar diňe ökde önüm parametrlerini kesgitlemeli, enjam kemçilikli önümlere awtomatiki baha berip biler.

surat001

Tehniki parametrler

Ölçegi (L * W * H) 700 * 650 * 1928mm
Kuwwat 0,5kw
Naprýa .eniýe AC220V / bir faza
Potensial 1500 banka / minut
Daşarky howa çeşmesi > 0.5Mpa
Daşarky howa çeşmesi > 500L / min
Daşarky howa çeşmesi interfeýsi Daşarky diametri φ10 howa turbasy
Ret edijiniň howa sarp edilişi ≈0.01L / wagt (0.4Mpa)
Ectionüze çykarmak tizligi Konweýer kemeri≤120m / min
Temperatura 0 ℃ ~ 45 ℃
Çyglylyk 10% ~ 80%
Belentlik <3000m

Ectionüze çykarmak ýörelgesi

Ulgam, esasan, enjamy ret edýän HMI çap ediji bölümden durýar.Çap ediş enjamy ýokary kesgitli çalt kamera enjamy.HMI duýgur ekrandan, diň çyralaryndan we iş interfeýsinden durýar;Ret ediji, ulgamyň ret ediji mehanizmi hökmünde, hünärsiz bankalary ýapmak ýa-da ret etmek üçin ulanylýar.

Enjam işledilende, synag edilen önüm barlag maşynynyň aşagyndan geçýär we ýokary kesgitli kamera synagdan geçen önümdäki inkjet kodunyň öňünden saklanylýan inkjet kody bilen laýyk gelýändigini ýa-da programma üpjünçiligini gaýtadan işlemegiň üsti bilen tiz kesgitlär. inkjet kodynyň ökdedigine ýa-da ýokdugyna baha berip biler, soňra bolsa kazyýet netijelerine görä hünärsiz önümleri ret edip biler.Ulgam dürli kesgitleýiş talaplaryna laýyklykda dürli funksiýalary ýerine ýetirip biler.

surat003

Ectionüze çykarmak aralygy

Enjamy kesgitlemek funksiýalary aşakdakylardyr.Önümiň kody ýok, inkjet kody doly däl (15% ýitýär), inkjet kody nyşany topa gysylýar, inkjet kody ýagdaýy ýapylýar (inkjet kodunyň bir bölegi çüýşäniň gyrasyna sepilýär), senesini kesgitläp bolýar we ş.m.

Sazlama görkezmeleri

1. Senagat kamerasy: Germaniýadan HD kamera
2. Ekrany görkeziň: NODKA 15 dýuým ekran
3. Linza: obýektiwiň 8 mm ýokary çözgüdi / pes ýoýulmagy
4. LED yşyk çeşmesi: ýörite wizual ýagtylyk turşy


  • Öňki:
  • Indiki: