list_banner

Hyzmat

Ajaýyp hil, bütin dünýäde meşhur!

Satuwdan soň hyzmat

SUNRISE, tehnologiýa gözlegini we ösüşini, önüm dizaýnyny, önümçiligini we önümçiligini we satuwdan soňky hyzmatyny birleşdirýän içgi önümçiligi we tutuş liniýa in engineeringenerçiligi bilen meşgullanýan häzirki zaman kärhana.Satuwdan soňky hyzmat proseduralaryna we satuwdan soňky dolandyryş düzgünlerine we düzgünlerine laýyklykda, müşderiniň göwnünden turmak üçin satuwdan soňky hyzmat we hyzmat hilini üpjün edýäris."Bütewilik we dogruçyllyk, başgalara hormat goýmak, tüýs ýürekden hyzmat etmek we üstünlik gazanmak isleýän" kärhananyň ýörelgesine eýerip, müşderilere ýokary hilli hyzmat bermek talaplaryny kanagatlandyrmak üçin degişli hyzmat işini yhlas bilen ýerine ýetirmek üçin ýörite in engineeringenerçilik merkezi we hyzmat bölümi bar. ýurtda we daşary ýurtlarda.

1. Enjamlary gurnamak we düzetmek

Dürli önümçilik enjamlaryna görä, in engineeringenerçilik merkezi tejribeli hünärmenleri belleýär, inersenerler şertnamanyň talaplaryna laýyklykda gurmak we işe girizmek, işlerini öz wagtynda tamamlamak we enjamlary adaty önümçilige kabul etmek üçin jogapkärçilik çekýärler.

2. Satuwdan soňky arhiw

Müşderiler tarapyndan satyn alnan önümçilik enjamlaryny gurnandan we ulanmaga berenden soň, ähli degişli maglumatlar ýörite faýl hyzmatyny dolandyryş ulgamyna girer, ulanylyşy we ulanylyşy çalt we wagtynda hyzmat etmek we yzygiderli gaýdyp gelmek proseduralary bilen kompaniýamyz tarapyndan alada ediler.

3. Satuwdan soň hyzmatyň standartlaşdyrylan dolandyryş ulgamy bar

Kompaniýanyň satuwdan soňky hyzmaty dolandyryş ulgamy bar, satuwdan soňky hyzmat bölüminiň standartlaşdyrylan dolandyryş ulgamyny döredýär, satuwdan soňky hyzmat işgärlerini gurmak we işe girizmek, müşderiler üçin satuwdan soňky hyzmat işleri, şol sanda Özüňi alyp baryş şertleri, satuwdan soňky hyzmat prosesi, satuwdan soňky adaty meseläni çözmek we çözmek, satuwdan soňky hyzmat işgärlerini önümler we pudak bilimleri boýunça yzygiderli taýýarlaýar we öwrenýär.Satuwdan soňky hyzmatyň hilini yzygiderli ýokarlandyryň.

4. Hyzmat wagtynyň borçnamasy

Önümçilik enjamlary müşderi zawodyna gelmezden ozal, satuwdan soňky hyzmat bölümi bilen sahypa gelmegi haýyş edýäris.Talaplara laýyklykda inersenerler saýta wagtynda gelerler.Enjamyň işleýşinde adatdan daşary ýagdaý çözülip bilinmese, gönüden-göni kompaniýanyň satuwdan soňky hyzmat bölümine iýmitlener.Habar berlende, kompaniýa öz wagtynda jogap berer we bu meseläni çözer.Meseläni çözüp bilmeseňiz, kompaniýa bu meseläni çözmek üçin iň çalt wagtda saýta geler.Kompaniýanyň içinde jogapkärçilik ulgamy bar, islendik inerener müşderiniň meselelerini öz wagtynda çözüp bilmän, müşderiniň nägileligine ýa-da müşderilere ýaramaz täsir etmegine sebäp bolýar, satuwdan soňky degişli işgärlere habar bermek üçin belli bir jogapkärçilik çekiler we jerime salyndy.

5. Hünärmenleriň tehniki taýýarlygy

Müşderiniň tehniki işgärleriniň enjamlaryň ýerine ýetirilişini we işleýiş we tehniki hyzmat programmasyny özleşdirip biljekdigini üpjün etmek üçin, ýerdäki okuwdan başga-da, müşderimize kompaniýamyzda ýörite tehnologiýa tälimini berip bileris.Hakyky talaplara laýyklykda, müşderi kompaniýamyzyň içgi önümçilik synag zawodynda we nusga zawodynda tälim almaga çagyrylar.

6. Zapas şaýlary bilen üpjün etmek

Spareylyň dowamynda ätiýaçlyk şaýlary bilen doly üpjün etmek, islendik wagt telefon poçta sargyt işini çalt ýerine ýetirmek, abatlaýyş esbaplary meýilnamasy müşderiler üçin wagt we çykdajylary tygşytlamak üçin gapy-gapy hyzmaty bolup biler.

7. Yzygiderli ugur hyzmaty

Gözlegleriň netijesine we dürli talaplara görä, maşynlaryň işleýşinde ýüze çykjak meseleleri çözmek üçin müşderilerimize belli bir sapar gurarys.Islendik wagt müşderilerimiziň islegini kanagatlandyrmak üçin özümizi hemişe kämilleşdireris.Şonuň üçin hyzmat kartasyny üns bilen dolduryň.

8. Enjamlara uly, orta we kiçi abatlaýyş işlerini geçiriň

Kompaniýa uly, orta we kiçi abatlaýyş işlerini, 5 göterim arzanladyş bilen zawodyň bahalarynda abatlaýyş, 30 günüň dowamynda düýpli abatlaýyş, 15 günüň dowamynda orta abatlaýyş, 3-7 günüň dowamynda ownuk abatlaýyş işleri geçirýär.

9. Maglumat hyzmaty

Içgi pudagynyň ösüşini we geljegini indi edip bilersiňiz, gaplama pudagynyň soňky tendensiýalaryny müşderilerimize hödürläris.

10. Hil borçnamasy

SUNRISE tarapyndan üpjün edilen enjamlar täze, ösen we ygtybarly bolup, amalyň talaplaryna laýyk gelýär we SUNRISE gowşurylan gününden kepillik hökmünde bir ýyl üpjün eder.(şertnamada ýörite ylalaşylanlardan başga)

11. Satuwdan soňky hyzmat we işgärleri taýýarlamak meýilnamasy

SUNRISE, satuwdan soňky hyzmatyň umumy aragatnaşyk tarapy, taslamanyň satuwdan soňky hyzmat tertibi üçin gurnama we işe girizmek, synag önümçiligi we önümçilikden soňky önümçilikdäki satuwdan soňky meseleleri çözmek üçin jogapkärdir.

Müşderi tehnikleriniň enjamlaryň işleýşini we işleýşini we tehniki hyzmatyny özleşdirip biljekdigini üpjün etmek üçin kompaniýamyz aşakdaky okuw meýilnamalaryny hödürleýär:

1) Müşderileriň isleglerine laýyklykda taslama enjamlaryny öndürmek, gurnamak we synagdan geçirmek işinde 1 ýa-da 2 tehnigi ýa-da operatory sinhron okuw okuwyny geçirmek üçin kompaniýa gidip bileris (kompaniýa ýaşaýyş jaýy we Hytaý nahary, okuw sikli, adatça 3-7 gün).

2) Ulanyjy sahypasyna iberilen taslama enjamlaryny gurnamakda we işe girizmekde ulanyjy gurmak we işe girizmek üçin azyndan bir elektrik we bir armatura berýär.Gurluşyk döwründe kompaniýamyz okuwy dowam etdirer.Okuw sikli, adatça gurnama we gurluşyk wagtynda 5-7 gün dowam edýär.

3) Taslama enjamlarynyň işe girizilmegi we kabul edilmeginde, kompaniýamyz enjamlar bilen işlemek düzgünlerini, tehniki hyzmaty, näsazlyklary düzetmek üçin önümçilik liniýasynyň operatorlaryny, tehniki hyzmat işgärlerini, elektrikçileri taýýarlamak üçin jogapkär taslama ulgamy okuwyny geçirmek üçin ulanyjylar bilen habarlaşar. we beýleki işler.Okuw sikli, adatça, düzediş we kabul ediş wagtynda 2-den 4 güne çenli dowam edýär.

Müşderiniň tehniki işgärleriniň enjamlaryň we işleýiş we tehniki hyzmat proseduralarynyň ýerine ýetirilişini özleşdirip biljekdigini üpjün etmek üçin, ýerdäki okuwdan başga-da, müşderilerimize ýörite tehniki taýýarlyk almak ýa-da hakyky zerurlyklara laýyklykda kompaniýamyza hödürlenip bilner. Müşderileri okuwymyza içgi önümçilik tejribe zawodyna, model zawodyna çagyryň.(okuw sikli, adatça düzediş we kabul ediş döwürlerinde 1-2 günden ybarat)