list_banner
Ajaýyp hil, bütin dünýäde meşhur!

Içgi üçin rentgen şöhleleri Suwuk doldurma derejesini barlamak

Dolduryş derejesini barlamak, doldurmak amallary wagtynda bir konteýneriň içindäki suwuklygyň beýikligini barlap bilýän hil gözegçiliginiň möhüm görnüşidir. Bu enjam önümiň derejesini kesgitlemegi we PET, gap ýa-da aýna çüýşe bilen doldurylmadyk ýa-da doldurylan gaplaryň ret edilmegini üpjün edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlyklary

Model NOOK: TJYWXS15
Görnüşi: Dereje derejesini barlaýjy
Marka: T-Line
Custöriteleşdirilen: Hawa
Ulag bukjasy: Agaç gap
Programma: Mineral suw, gazlandyrylan suw, şireli içgiler, çaý içgileri, belok içgileri, süýt içgileri, gazlandyrylan içgiler, PET-de energiýa içgileri we piwo, çüýşe çüýşe

Haryt belligi

Doldurma derejesini dolandyrmak, doldurmak derejesi ulgamy, suwuklyk derejesi gözegçisi, rentgen tehnologiýasy, suwuk derejeli synagçy, doldurma derejesini kesgitleýji maşyn, suwuklyk derejesini kesgitleýji, onlaýn synag ulgamy, PET suwuk içgi önümçilik liniýasy, doly içgi çyzygy, aýna çüýşe önümçilik liniýasy, synag ýokary pes doldurma derejesini, Içgi üçin gözleg çözgütleri bolup biler

Haryt maglumatlary

Giriş

Içgileri adaty derejede doldurmak has kynlaşýar, sebäbi doldurmak we doldurmak müşderiniň kanagatlanmagyna we girdejililigine ep-esli täsir edýär. Aç-açan çüýşeler üçin öň tarapdan suwuk derejeli şekilleri almak üçin kamera tehnologiýasy ulanylyp bilner we professional surat işleýiş ulgamy bolup biler ýokary we pes derejeleri kesgitlemek üçin ulanylýar.Rentgen derejesindäki detektor aç-açan gaplaryň suwuk derejesini kesgitlemek üçin niýetlenendir.Önümleriň suwuklyk derejesi, goşulmalaryň dürli rentgen şöhlelendirişini seljermek arkaly kesgitlenip bilner.

doldurmak derejesi-gözden geçirmek
surat002

Ulanylýan gaplar: iki bölek, üç bölek, aýna, PET we beýleki çüýşe görnüşleri.

Tehniki parametr

Potensial 1500pc / min
Ölçegi 780 * 900 * 1930mm (L * W * H)
Agram 40kg
Kwalifikasiýa önümleriniň ret edilmegi ≥99.9% (Gözleg tizligi 1500 banka / min) ýetdi
Kuwwat 50250W
Konteýneriň diametri 40mm -120mm
Konteýneriň temperaturasy 0 ° C-den 40 ° C aralygynda, temperaturanyň üýtgemegine täsir etmeýär
Iş şertleri ≤95% (40 ° C), Elektrik üpjünçiligi: ~ 220V ± 20V, 50Hz

Enjam ýörelgesi

Kompaniýa rentgen suwuklyk derejesini barlady we öndürdi.Dolduryjy suwuk materialyň göwrümini kesgitlemek üçin şöhläniň intensiwligi pes energiýaly foton çeşmesi bilen ölçeniljek maddanyň özara täsirinden soň material ýüzüniň ýagdaýy bilen üýtgär diýen ýörelgäni ulanýar.Aragatnaşyk däl ölçeg usuly sebäpli, adaty agram usulynyň önümçilik liniýasyndaky doldurgyç suwuk material kuwwatyny ölçäp bilmeýän iň kyn meseläni çözdi.Şonuň üçin iýmit we içgini onlaýn kesgitlemekde giňden ulanylýar.

Gurluşy häsiýetli

1. Aragatnaşyksyz kesgitlemek, ýokary kesgitleme tizligi we ýokary takyklyk.
2. Gurnama setirinde konweýer kemeriniň üýtgeýän tizliginde işläň.
3. Konweýer kemeriniň tizliginiň durnuklylygy bilen çäklendirilýär.
4. Güýçli päsgelçilige garşy ukyp, ýokary ygtybarlylyk we uzak möhletli durnuklylyk
5. Ökde we kwalifikasiýa bankalaryň (çüýşeleriň) jem sanyny görkeziň.
6. Şol bir wagtyň özünde ses we yşyk duýduryşy, hünärsiz bankalary (çüýşeleri) awtomatiki ret edýär.
7. Gural gurnama synag programmasy we düzediş programmasy, awtomatiki näsazlygy barlamak funksiýasyna eýedir.
8. SUS304 we gaty alýumin materiallary kabul edildi we guralyň owadan görnüşi, amatly gurnamasy we güýçli daşky gurşawa uýgunlaşmagy üçin esasy maşyn we zond birleşdirildi.
9. 'Üç galyndy hapalanmagy', howpsuz we ygtybarly şöhlelerden goramak ýok.Costokary çykdajy.


  • Öňki:
  • Indiki: