list_banner
Ajaýyp hil, bütin dünýäde meşhur!

Miwe we gök önüm içgileri Awtomat aýna çüýşesi gyzgyn şire doldurmak liniýasy

Aýna çüýşäni doldurmak enjamlary çüýşäni ýuwmak, doldurmak we gaplamak bilen birleşdirilip, islendik ululykdaky çüýşeli gyzgyn doldurgyç içgileri gaýtadan işlemek we gaplamak üçin amatly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Doly çüýşe liniýalary we aýna çüýşeler üçin doldurgyçlar we çüýşe kir ýuwýan maşynlar ýaly aýratyn çüýşe enjamlary.Bu setirleriň köpüsi içgi üçin ulanylýar, ýöne suwdan peýdalanmak üçin hem amatly.Bu aýna çyzyklardan we degişli enjamlardan başga-da, dürli PET doldurma liniýalaryny we bankalary doldurmak üçin dürli görnüşleri hödürleýäris.

Önüm aýratynlyklary

Model NOOK
KYGHF08A
Kepillik
12 aý
Gaplamak üçin material
Aýna çüýşe
Potensial
8000bph
Jemi güýç
6kw
Çyzgy ölçegi
5800mm × 3000mm × 2780mm
Agram
9000kg
Çüýşäni iýmitlendirmek aralygy Fr
1050 ± 50mm

Üstünlikleri

⚡ 1. 12000BPH çenli
⚡ 2. CIP ulgamy bar
⚡ 3. Mikro negatiw basyşy doldurmak ýörelgesini kabul ediň
⚡ 4. warmyly aýna çüýşelere ýene bir ýuwujy bölek goşup ýa-da aýna çüýşeleri sterilizasiýa edip biler

Parametrler

Haryt Parametr
Ulanylýan çüýşe görnüşi aýna çüýşe
Çüýşäniň diametri φ50 ~ 106mm
Çüýşäniň beýikligi 335 ± 10mm
Doldurma görnüşi Levelokary derejeli tank awtomatiki usulda akýar, otrisatel basyş gyzgyn doldurylýar
Dolduryş takyklygy ± 5mm (suwuk ýeriň ýerleşişi)
Suwuň umumy sarp edilişi 0.3Mpa, 2m³ / sag
Howanyň umumy sarp edilişi 0.8Mpa, 0.1m³ / min

Arza

Miwe suwuny, soýa süýdüni, hoz içgilerini we ş.m. aýna çüýşelere doldurmak üçin amatly

Miwe-gök önüm-içgi-awtomatiki-aýna-çüýşe-gyzgyn-şire-doldurma -4
Miwe-gök önüm-içgi-awtomatiki-aýna-çüýşe-gyzgyn-şire-doldurma liniýasy

Aýna çüýşäni doldurýan maşyn, adamlaryň sarp ediş derejesini ýokarlandyrmak we sarp ediş düşünjesini ýokarlandyrmak bilen, içgiler bazarynda, ýokumlylygyň ýokary bolmagy, owadan gaplamak bilen garaşsyz gözleg we esasy önümleri ösdürmek arkaly bazaryň ösüşine uýgunlaşmak üçin SUNRISE kompaniýasydyr. ýokary derejeli önümler ýuwaş-ýuwaşdan bazaryň halaýan ýerine öwrüldi we aýna çüýşe gaplamalary diňe soňkusy bilen tanyşmak üçin.

Aýna çüýşäniň önümçilik liniýasynda suw arassalaýyş ulgamy, deslapky bejeriş ulgamy, aýna çüýşesi üç gezek kir ýuwýan we gaplaýjy maşyn, pürküji sowadyjy we sterilizasiýa tuneli, bellik enjamy, karton gaplaýyş enjamy we paletleýji maşyn bar.SUNRISE size bir bitewi hyzmat berip biler, güýçli toplum integrasiýa ukybyna eýe bolup, size giňişleýin hyzmat berer.

Miwe-gök önüm-içgi-awtomatiki-aýna-çüýşe-gyzgyn-şire-doldurma-setir6

Önümçilik liniýasyny doldurýan hoz içgilerindäki aýna çüýşäni doldurýan maşyn

Çözgüt

10000BPH aýna çüýşäni doldurýan maşyn, önümçilik liniýasyny doldurýan aýna çüýşe hoz hozy içgileri

Miwe-gök önüm-içgi-awtomatiki-aýna-çüýşe-gyzgyn-şire-doldurma-setir5

Sorag-jogap

S: Siz zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?
J: Zawod öndürýän gaplaýyş maşynlary we ajaýyp OEM we satuwdan soň hyzmat edýäris.

S: Kepillik näçe wagt dowam eder?
J: Maşynyň esasy bölekleri üçin 12 aý we ähli enjamlar üçin ömürlik hyzmat edýäris.

S: Gün dogýan maşyny nädip tapmaly?
J: Alibaba, Google, YouTube-da gözläň we söwdagärleri däl-de, üpjün edijileri tapyň we öndüriň.Dürli ýurtlardaky sergä baryp görüň.SUNRISE Machine haýyş iberiň we esasy gözlegiňizi aýdyň.SUNRISE Maşyn satuw müdiri size gysga wagtyň içinde jogap berer we derrew söhbetdeşlik guralyny goşar.

S: Zawodymyza islän wagtyňyz hoş geldiňiz.
J: Islegiňizi ýerine ýetirip bilsek we önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, SUNRISE zawod sahypasyna girip bilersiňiz.Üpjün edijini görmegiň manysy, sebäbi görmek ynanýar, öz önümçiligi we ösen we gözleg topary bilen SUNRISE, size inersener iberip bileris we satuwdan soň hyzmatyňyzy anyklap bileris.

S: Maliýe serişdeleriňiziň howpsuz we wagtynda berilmegini nädip kepillendirip bilersiňiz?
J: Alibaba hat kepillendiriş hyzmatynyň üsti bilen, wagtynda eltilmegini we satyn almak isleýän enjamlaryňyzyň hilini üpjün eder.Akkreditiw bilen, gowşuryş wagtyny aňsatlyk bilen gulplap bilersiňiz.Zawod saparyndan soň, bank hasabymyzyň hakykylygyny üpjün edip bilersiňiz.

S: SUNRISE maşynyna hilini nädip üpjün etmelidigine serediň!
J: Her bölümiň takyklygyny üpjün etmek üçin dürli hünärli gaýtadan işleýän enjamlar bilen enjamlaşdyryldy we soňky ýyllarda professional gaýtadan işlemegiň usullaryny topladyk.Gurluşdan öň her bir komponent işgärleri barlamak arkaly berk gözegçilik etmeli.Her ýygnaga 5 ýyldan gowrak iş tejribesi bolan ussat jogapkärdir.Equipmenthli enjamlar gutaransoň, ähli maşynlary birleşdireris we müşderileriň zawodynda durnukly işlemegini üpjün etmek üçin azyndan 12 sagat doly önümçilik liniýasyny işlederis.

S: SUNRISE maşynynyň satuwdan soňky hyzmaty!
J: Önümçiligi gutaranymyzdan soň önümçilik liniýasyny düzeris, suratlar, wideolar alarys we poçta ýa-da gyssagly gurallar arkaly müşderilere ibereris.Işe girizilenden soň, enjamlary ibermek üçin adaty eksport bukjasy bilen gaplarys.Müşderiniň haýyşyna görä, gurnama we tälim bermek üçin inersenerlerimizi müşderileriň zawodyna ýerleşdirip bileris.Inersenerler, satuw menejerleri we satuwdan soňky hyzmat dolandyryjysy, müşderileriň taslamasyny ýerine ýetirmek üçin onlaýn we daşarky satuwdan soň topar dörederler.


  • Öňki:
  • Indiki: