list_banner
Ajaýyp hil, bütin dünýäde meşhur!

CSD alkogolsyz içgiler Içgi PET liniýa gaplaýyş maşynyny dolduryp biler

Günüň dogmagy awtomatiki alýumin konserw enjamy - Awtomatiki doldurgyçlar we awtomatiki Can Seamers takyk doldurma we tikiş üpjün edýär.Gazlandyrylan alkogolsyz içgiler, gazly suw, gazlandyrylan suw, CO2 gaz içgisi, gazlandyryjy suw we ş.m. ýaly pes ýapyşykly suwuk içgiler bilen doldurmak üçin amatlydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Ol 100ml -1000ml göwrümden PET gapyny, alýumin gapyny, inçe alýumin gapyny, metal gaplary dolduryp biler.

Dolduryjy, sinhron işlemek üçin Seamer tarapyndan dolandyrylýar.Täze dizaýn doldurma enjamy, köp sanly CIP funksiýasyny, lýubyz doldurma göteriji we motorly iş beýikligini sazlamak we ş.m. birleşdirýär.

Üstünlikleri

⚡ 1. Alkogolsyz içgileri, kola, gazly şeraby dolduryp biler.
⚡ 2. Bir nokatly hyzmat edýäris.
⚡ 3. Mikro negatiw basyşy doldurmak ýörelgesini kabul ediň.

Parametrler

Esasy parametrler
Düşündiriş Mono-blok ýuwujy-deňagramly basyşy doldurmak - gaplaýyş bölümi
Potensial 6000-24000BPH
Material Beden-SUS304
Basyş ýuwmak 0.25-0.3Mpa
Temp doldurmak ≤4 ℃
Takyklygy doldurmak ≤ + 1mm
Basyş doldurmak 0.25-0.4Mpa
Gysylan howa basyşy 0.4-0.6Mpa

Arza

Esasan alkogolsyz içgiler, kola, gazly şerap we ş.m. ýaly gazlandyrylan içgileri doldurmakda we gaplamakda ulanylýar.

CSD-alkogolsyz içgiler-içgiler-PET-doldurmak-çyzyk-gaplamak-maşyn4
CSD-alkogolsyz içgiler-içgi-PET-doldurmak-çyzyk-gaplamak-maşyn2

Alýumin daşary ýurtlardan ösen gurnama maşyn modelinde maşyn bazasyny dolduryp we möhürläp biler, GF seriýaly dokma maşynlaryny ýygnaýan maşynyň dizaýny, ýerli içgi senagatyna, esasanam bankalary doldurmak we möhürlemek üçin iň oňat teklip berýän ýerli bazardan hakyky talaplary öz içine alýar. .

Gazlandyrylan bankalary öndürmek liniýasyna suw arassalaýyş ulgamy, deslapky arassalaýyş ulgamy, boş bankalar depalletizator, boş bankalar ýuwujy, doldurma we gaplaýyş maşynlary, ýyly sowadyjy tunel sepmek, karton gaplaýyş enjamy we palletizasiýa enjamy girýär.SUNRISE size bir bitewi hyzmat berip biler, güýçli toplum integrasiýa ukybyna eýe bolup, size giňişleýin hyzmat berer.

Çözgüt

Bankalarda gazly içgiler önümçilik liniýasy

CSD-alkogolsyz içgiler-içgi-PET-doldurmak-çyzyk-gaplamak-maşyn3

Sorag-jogap

S: Siz zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?
J: Zawod öndürýän gaplaýyş maşynlary we ajaýyp OEM we satuwdan soň hyzmat edýäris.

S: Kepillik näçe wagt dowam eder?
J: Maşynyň esasy bölekleri üçin 12 aý we ähli enjamlar üçin ömürlik hyzmat edýäris.

S: Gün dogýan maşyny nädip tapmaly?
J: Alibaba, Google, YouTube-da gözläň we söwdagärleri däl-de, üpjün edijileri tapyň we öndüriň.Dürli ýurtlardaky sergä baryp görüň.SUNRISE Machine haýyş iberiň we esasy gözlegiňizi aýdyň.SUNRISE Maşyn satuw müdiri size gysga wagtyň içinde jogap berer we derrew söhbetdeşlik guralyny goşar.

S: Zawodymyza islän wagtyňyz hoş geldiňiz.
J: Islegiňizi ýerine ýetirip bilsek we önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, SUNRISE zawod sahypasyna girip bilersiňiz.Üpjün edijini görmegiň manysy, sebäbi görmek ynanýar, öz önümçiligi we ösen we gözleg topary bilen SUNRISE, size inersener iberip bileris we satuwdan soň hyzmatyňyzy anyklap bileris.

S: Maliýe serişdeleriňiziň howpsuz we wagtynda berilmegini nädip kepillendirip bilersiňiz?
J: Alibaba hat kepillendiriş hyzmatynyň üsti bilen, wagtynda eltilmegini we satyn almak isleýän enjamlaryňyzyň hilini üpjün eder.Akkreditiw bilen, gowşuryş wagtyny aňsatlyk bilen gulplap bilersiňiz.Zawod saparyndan soň, bank hasabymyzyň hakykylygyny üpjün edip bilersiňiz.

S: SUNRISE maşynyna hilini nädip üpjün etmelidigine serediň!
J: Her bölümiň takyklygyny üpjün etmek üçin dürli hünärli gaýtadan işleýän enjamlar bilen enjamlaşdyryldy we soňky ýyllarda professional gaýtadan işlemegiň usullaryny topladyk.Gurluşdan öň her bir komponent işgärleri barlamak arkaly berk gözegçilik etmeli.Her ýygnaga 5 ýyldan gowrak iş tejribesi bolan ussat jogapkärdir.Equipmenthli enjamlar gutaransoň, ähli maşynlary birleşdireris we müşderileriň zawodynda durnukly işlemegini üpjün etmek üçin azyndan 12 sagat doly önümçilik liniýasyny işlederis.

S: SUNRISE maşynynyň satuwdan soňky hyzmaty!
J: Önümçiligi gutaranymyzdan soň önümçilik liniýasyny düzeris, suratlar, wideolar alarys we poçta ýa-da gyssagly gurallar arkaly müşderilere ibereris.Işe girizilenden soň, enjamlary ibermek üçin adaty eksport bukjasy bilen gaplarys.Müşderiniň haýyşyna görä, gurnama we tälim bermek üçin inersenerlerimizi müşderileriň zawodyna ýerleşdirip bileris.Inersenerler, satuw menejerleri we satuwdan soňky hyzmat dolandyryjysy, müşderileriň taslamasyny ýerine ýetirmek üçin onlaýn we daşarky satuwdan soň topar dörederler.


  • Öňki:
  • Indiki: