list_banner
Ajaýyp hil, bütin dünýäde meşhur!

10000BPH mineral suw doldurýan çüýşeli maşyn önümçilik liniýasy

Awtomatiki PET çüýşeli suw doldurma liniýasynyň bu tapgyry, mineral suw, arassa suw, agyz suwy we beýleki gazlandyrylmadyk içgi ýaly PET çüýşe gaplaýan suw öndürmekde ulanylýar, çüýşäni ýuwmagy, doldurmagy we gaplamagy birleşdirýär. Bu enjamÖňdebaryjy çüýşäni eltmek tehnologiýasy - çüýşäni gysmak we çüýşäni asmak tehnologiýasy arkaly çüýşäniň ululygyny üýtgetmek gaty amatly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Suw doldurma liniýasynyň önümçilik kuwwaty 1,0000-12,000bph-de adaty, 500ML PET çüýşeleri bar.

Suw doldurmak liniýasy tebigy ätiýaçlyk suwuny, arassalanan suwy, gazlandyrylan suwy, tagamly suwy az ätiýaçlyk şaýlaryny üýtgedip PET çüýşesine doldurmak üçin ulanyp biler.Içginiň iň oňat çözgüdi bilen üpjün edip bileris - PET çüýşesini üflemek, doldurmak we gaplamak.

Awtomatiki suw doldurýan maşyn, 3-in-1 tehnologiýasyny, PLC dolandyryş, duýgur ekrany ýuwmagy, doldurmagy we gaplamagy kabul edýär.Esasan SUS304 / SUS316-dan ýasalýar.Esasy elektrik bölekleri suw doldurmak önümçilik liniýasy üçin Schneider, SICK we SIEMENS-i kabul edýär.Önümçiligiň doldurma liniýasynyň takyklygy ± 3mm.

Önüm aýratynlyklary

Model NOOK
KSCGF08B
Kepillik
12 aý
utomatiki baha
Awtomat
Klapan kellesini doldurmak
24
Doldurmak ýörelgesi
Mikro negatiw basyşy doldurmak
Gaplamak üçin material
PET çüýşesi
Gaplamak üçin material
Plastmassa

Üstünlikleri

Mineral mineral suw doldurmak
Pure Arassa suw doldurmak
Drinking Içimlik suwy doldurmak
Spring Bahar suwuny doldurmak

Parametrler

Haryt Parametrler
Potensial 12000bph
Umumy netijelilik ≥95%
Çüýşäni ýuwmak 24
Çüýşäni ýuwmagyň wagty 2-2.5 sek
Klapan kellesini doldurmak 24
Klapan tizligini doldurmak 140 ~ 160ml / s
Kelläni möhürlemek 8
Ulanylýan çüýşe görnüşi PET çüýşesi
Tutuş pursady 0.6 ~ 2.8Nm (sazlanyp bilinýän)
Kuwwat 4.18 KW
Gysylan howa sarp edilişi 0.6Nm3 / min (0.6MPa)
Suw sarp edilişi Çüýşäni ýuwmak: takmynan 1,5-2m3 / sag (0.2-0.25Mpa)
Ölçegi 2800 * 2200 * 2300mm (L * W * H)
Agram 6 tonna

Arza

Mineral suwy, arassa suwy ýa-da agyz suwuny PET çüýşelerine doldurmak we gaplamak.

Mineral-suw doldurmak-guýmak-maşyn-önümçilik-liniýa5

Mineral suw önümçilik liniýasy örän ýokary öndürijilik, ýokary netijelilik we işlenmeli köp dürli gaplar bilen häsiýetlendirilýär: kiçi göwrümli ululyklardan (200 ml) suw dispenserleri üçin 18-20 litr ululyklara çenli.
Gaplaýyş, barha güýçlenýän bazarda gowy görünmek üçin özüne çekiji, özboluşly we güýçli önüm aýratynlygy bolmaly.Estetiki daşky görnüş bilen bir hatarda, funksional we ergonomiki taraplar hem möhüm rol oýnaýar.
“Sunrise”, preformlary we konteýnerleri dizaýn etmekde we öndürmekde toplanan köp tejribe we ilkinji nobatda täze, ýokary öndürijilikli we innowasion gaplama çözgütlerini gözlemek we ösdürmek boýunça hemişelik ygrarlylygy sebäpli, gaplamany işläp düzmekde deňeşdirip bolmajak maslahat bermäge ukyplydyr.
Suw tagamyň we ysyň üýtgemegine duýgur näzik önümdir.Şol sebäpli.Günüň dogmagy, arassaçylygyň we arassaçylygyň ýokary standartlaryny kepillendirmek üçin döredildi.Mundan başga-da, doldurylan önümiň umuman arzan bahasyny göz öňünde tutup, ýörite görnüşli deslapky dizaýny düzmek ýa-da önümçilik prosesini optimizirlemek arkaly konteýneriň (ýeňilleşdirilen boýunlar we çüýşeler) bahasy bilen bilelikde bu görnüşdäki dolandyryş çykdajylaryny azaltmaga uly üns berilýär. bar bolanlar üçin) we umuman sarp edilýän zatlar.

Bu pudak üçin esasanam “Günüň dogmagy” blogy: aýlawly ýa-da çyzykly üfleýjileri ulanmak bilen bir topar logistik artykmaçlygy, ýokary arassaçylyk, çeýeligi, sarp etmegiň azalmagyny kepillendirýän toplumlaýyn üflemek / doldurmak / gaplamak ulgamydyr we bu iň oňat çözgütdir ultra ýeňil agramly çüýşeleri dolandyrmak.

Ajaýyp gaplama tejribämiz we ýokary derejeli tehnologiki çözgütlerimiz çeýe, ygtybarly we ýokary öndürijilikli, çüýşeli önümiň hilini we howpsuzlygyny saklaýan we tapawutlandyryş we girdeji maksatlaryna ýetmäge mümkinçilik berýän doly mineral suw ulgamlaryny döretmäge mümkinçilik berýär.

Suw doldurmak önümçilik liniýasyna suw arassalaýjy enjamlar, çüýşeleri ýuwýan we gaplaýan maşyn, kiçelýän bellik enjamy, karton gaplaýyş enjamy we ş.m. girýär.

Mineral-suw doldurma-çüýşe-maşyn-önümçilik-liniýa4

PET çüýşelerinde arassa suw doldurma önümçilik liniýasy

Çözgüt

PET çüýşeli suw doldurma önümçilik liniýasy

surat011

Sorag-jogap

S: Siz zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?
J: Zawod öndürýän gaplaýyş maşynlary we ajaýyp OEM we satuwdan soň hyzmat edýäris.

S: Kepillik näçe wagt dowam eder?
J: Maşynyň esasy bölekleri üçin 12 aý we ähli enjamlar üçin ömürlik hyzmat edýäris.

S: Gün dogýan maşyny nädip tapmaly?
J: Alibaba, Google, YouTube-da gözläň we söwdagärleri däl-de, üpjün edijileri tapyň we öndüriň.Dürli ýurtlardaky sergä baryp görüň.SUNRISE Machine haýyş iberiň we esasy gözlegiňizi aýdyň.SUNRISE Maşyn satuw müdiri size gysga wagtyň içinde jogap berer we derrew söhbetdeşlik guralyny goşar.

S: Zawodymyza islän wagtyňyz hoş geldiňiz.
J: Islegiňizi ýerine ýetirip bilsek we önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, SUNRISE zawod sahypasyna girip bilersiňiz.Üpjün edijini görmegiň manysy, sebäbi görmek ynanýar, öz önümçiligi we ösen we gözleg topary bilen SUNRISE, size inersener iberip bileris we satuwdan soň hyzmatyňyzy anyklap bileris.

S: Maliýe serişdeleriňiziň howpsuz we wagtynda berilmegini nädip kepillendirip bilersiňiz?
J: Alibaba hat kepillendiriş hyzmatynyň üsti bilen, wagtynda eltilmegini we satyn almak isleýän enjamlaryňyzyň hilini üpjün eder.Akkreditiw bilen, gowşuryş wagtyny aňsatlyk bilen gulplap bilersiňiz.Zawod saparyndan soň, bank hasabymyzyň hakykylygyny üpjün edip bilersiňiz.

S: SUNRISE maşynyna hilini nädip üpjün etmelidigine serediň!
J: Her bölümiň takyklygyny üpjün etmek üçin dürli hünärli gaýtadan işleýän enjamlar bilen enjamlaşdyryldy we soňky ýyllarda professional gaýtadan işlemegiň usullaryny topladyk.Gurluşdan öň her bir komponent işgärleri barlamak arkaly berk gözegçilik etmeli.Her ýygnaga 5 ýyldan gowrak iş tejribesi bolan ussat jogapkärdir.Equipmenthli enjamlar gutaransoň, ähli maşynlary birleşdireris we müşderileriň zawodynda durnukly işlemegini üpjün etmek üçin azyndan 12 sagat doly önümçilik liniýasyny işlederis.

S: SUNRISE maşynynyň satuwdan soňky hyzmaty!
J: Önümçiligi gutaranymyzdan soň önümçilik liniýasyny düzeris, suratlar, wideolar alarys we poçta ýa-da gyssagly gurallar arkaly müşderilere ibereris.Işe girizilenden soň, enjamlary ibermek üçin adaty eksport bukjasy bilen gaplarys.Müşderiniň haýyşyna görä, gurnama we tälim bermek üçin inersenerlerimizi müşderileriň zawodyna ýerleşdirip bileris.Inersenerler, satuw menejerleri we satuwdan soňky hyzmat dolandyryjysy, müşderileriň taslamasyny ýerine ýetirmek üçin onlaýn we daşarky satuwdan soň topar dörederler.


  • Öňki:
  • Indiki: