list_banner

Habarlar

Ajaýyp hil, bütin dünýäde meşhur!

Iýmit we içgi önümçilik liniýasynyň wizual onlaýn barlagy

Bazar dolanyşyk önümlerine has berk we standartlaşdyrylan talaplar bilen azyk we içgi gaplamalarynyň dürlüligine bolan isleg kem-kemden artýar.Önümleriň daşky gaplama dizaýny, önümimiziň markirlemegi, inkjet kody, çüýşäniň görnüşi we ş.m. ýaly durmuşymyzda hemme ýerde ýaýran nyşana öwrülen tükeniksiz akymda ýüze çykýar.Harytlaryň dürli önüm maglumatlary.Kemçilikleri ýüze çykarmaga, kodlaşdyrmaga we önümiň gaplanyşynyň daşky görnüşini belliklemäge has köp üns berildi.Bar bolan önümçilik liniýasy, esasan, pes netijeliligi we ygtybarlylygy pes bolan el bilen barlagy kabul edýär, bu durnuksyz önümiň hili, kemçilikli önümleriň ýokary derejesi, ýokary önümçilik zähmeti we satuwdan soňky çykdajylar we marka abraýyna zeper ýetirmek ýaly bir topar kynçylyklara sebäp bolýar.

 

surat002

 

Maşyn görmek ulgamy, her dürli ölçeg we höküm çykarmak üçin adam gözüniň ýerine maşynlary ulanmakdyr.Informatika ylmynyň möhüm pudagy.Kompýuter şekillerini gaýtadan işlemek, nagşy tanamak, emeli intellekt, signallary gaýtadan işlemek, optiki-elektro-mehaniki integrasiýa we beýleki ugurlary öz içine alýan optiki, mehaniki we elektron kompýuter programma üpjünçiligi we apparat tehnologiýasyny birleşdirýär. Suraty gaýtadan işlemegiň we nagşy tanamak tehnologiýasynyň çalt ösmegi bar kemçilikleri ýüze çykarmak we kemçilikli önümleriň sarp edijilere paýlanmagynyň öňüni almak funksiýasynda çäksiz gymmaty bolan maşyn görüşiniň ösmegine ep-esli goldaw berdi.

 

surat004

 

Matureetişen maşyn görmek ulgamyna bil baglamak bilen, kompaniýanyň gözleg we iýmit we içgi önümçilik liniýasyny onlaýn wizual gözleg enjamlaryny öz içine alýar: gaplamak, doldurmak derejesi we kodlaşdyryş barlag enjamy, kod gözegçisi, alýumin film möhürleýji maşyn, çüýşäni preform agzy kesgitleýji maşyn, bellik barlaýjy maşyn, boş detektor, boş aýna çüýşeleri barlamak üçin maşyn.Şol bir wagtyň özünde, müşderiniň isleglerine görä, ýöriteleşdirilen wizual gözleg ulgamy hyzmatlaryny bermek.

Maşyn görüşini kesgitlemek tehnologiýasy, esasan, önümçilik liniýasyndaky önümi kesgitlemegiň takyklygyny, awtomatlaşdyryş derejesini we çeýeligini ýokarlandyrmakdyr, bu kärhanalara zähmet çykdajylaryny azaltmaga we howply amallar bilen işgärleriň howpsuzlygyny üpjün edip biler.


Iş wagty: 17-2022-nji oktýabr