list_banner

Habarlar

Ajaýyp hil, bütin dünýäde meşhur!

Önümçilik liniýasyndaky doldurma enjamlaryny nädip saýlamaly

Howa gyzýar, çüýşeli içgileriň sarp ediş möwsümi gelýär.Sarp edijileriň köpdürli isleglerini kanagatlandyrmak üçin azyk we içgi pudagynda köp sanly täze önüm çykaryldy.Içgi önümçiliginiň özüne seretseň, suwuk doldurgyç maşynlary içgi tehnikasynyň möhüm görnüşi hökmünde ünsden düşürilip bilinmez, şonuň üçin içgi bazaryndaky barha güýçlenýän bäsdeşlik şertlerinde laýyk doldurma enjamlaryny nädip saýlamaly?

 

surat002

 

Umuman aýdanyňda, içgi doldurýan enjamlary saýlamak öndürijileriň isleglerine esaslanýar.Mysal üçin, içgileriň haýsy görnüşi öndürilýär;gaplary doldurmak üçin talaplar nämeler, aýna çüýşeleri, plastik çüýşeleri ýa-da gap-gaç gaplaryny saýlamak we ş.m.önümçilik masştaby we kuwwat islegi barada;Enjamlary doldurmak üçin awtomatlaşdyryş talaplary we ş.m.Bu önümçilik faktorlary doldurma enjamlarynyň saýlanmagyna täsir eder.Önümçilik ussahanasyna görä, bir maşynly ýa-da bir maşyny saýlamak üçin doldurma enjamlary ýerleşdirilip bilner.

 

surat004

 

Içgi önümçiliginde we gaýtadan işlenişinde belli bir derejede ulanylýan içgini doldurýan maşyn, aslynda uly kategoriýa degişlidir.Mysal üçin, miwe granulalary bilen miwe suwy içgileri üçin, suwy doldurýan maşyn köplenç mukdar we takyk miwe doldurmak üçin ulanylýar, soň bolsa miwe suwunyň doly çüýşesini emele getirmek üçin suwuk doldurma maşyn ulanylýar. içgiler.Mineral suw, çaý içgileri, energiýa içgileri we ş.m. ýaly güýçli suwuklygy bolan suwuk önümlere degişlilikde ýokary awtomatlaşdyryjy we ýokary netijelilik bilen ýokary akymly doldurgyç enjamy gaýtadan işlemek üçin saýlanyp bilner.Soňky ýyllarda gaty meşhur bolan gaz saklaýan içgileriň her görnüşi üçin mehaniki klapan gazy öz içine alýan doldurma enjamy, flometr gazyny doldurýan maşyn we ş.m. möhüm rol oýnaýar.

Elbetde, degişli öndürijiler irki döwürde ýokardaky kriteriýalara laýyklykda ýönekeý ölçeg we saýlama amala aşyryp bilerler.Dolduryjy maşynlaryň we beýleki enjamlaryň rol oýnap biljekdigini üpjün etmek üçin hakyky seçimde maşyn öndürijileri bilen has köp aragatnaşyk we düşünişenden soň anyk kararlar kabul edilmelidir.Şeýle-de bolsa, sarp edijiler iýmitiň we içginiň hiline we howpsuzlygyna has ähmiýet berýänligi sebäpli, hilini ýokarlandyrmak üçin möhüm ähmiýete eýe bolan önümçilik ahyrynda mehaniki enjamlaryň köne we täze kinetik energiýasynyň üýtgemegini çaltlaşdyrmaly we içgi pudagynyň netijeliligi.


Iş wagty: 17-2022-nji oktýabr