list_banner

Habarlar

Ajaýyp hil, bütin dünýäde meşhur!

Ectionüze çykarmak awtomatizasiýasy azyk we içgi senagatyna mümkinçilik berýär

Ectionüze çykarmak awtomatizasiýasy azyk we içgi pudagyna mümkinçilik berýär

Durmuş derejesiniň ýokarlanmagy sarp edijileriň isleglerini üýtgedýär, epidemiýanyň ýüze çykmagy adamlary iýmit üçin has berk talaplara öwürdi. Içgileriň esasy sarp ediji topary hökmünde ýaşlar indi bahalara we tagamlara ünsi jemlemän, has köp talaplary öňe sürýärler. azyk howpsuzlygy we iýmitiň we içginiň gaplanyş dizaýny. Zähmetiň bahasy we maddy bahasy diňe ýokarlanýar, azyk we içgi öndürýän kärhanalar has köp kynçylyklara duçar bolýarlar. Sarp edijileriň hiline bolan talaplarynyň yzygiderli gowulaşmagy we önümçilik liniýasynyň awtomatlaşdyrylmagynyň çalt ösmegi bilen "içerki sikli esasy organ, içerki we halkara goşa sikl hökmünde birek-biregi ösdürmek" hökmünde kabul etmegiň täze ösüş nusgasy, azyk we içgi senagaty gazaply bazarda ýeňilmezek galmak üçin akyl prosesini gyssagly ösdürmeli. Bäsdeşlik. Adaty synag usullary önümçilik liniýalarynyň isleglerini kanagatlandyryp bilmedi we graazyk we içgi senagatynyň önümçilik netijeliligini ep-esli ýokarlandyran awtomatiki synag bilen iki gezek çalşylýar.

habarlar1

T.LINE Technology Co., Ltd.

T.LINE Technology Co., Ltd. suw, içgi, konserwirlenen, piwo, azyk, derman we beýleki pudaklarda onlaýn barlag enjamlaryny öndürmekde we öndürmekde ýöriteleşendir. Gözleg we ösüş topary kollejleriň lukmanlary we lukmanlary tarapyndan döredilýär. we uniwersitetler, şeýle hem kollejleriň we uniwersitetleriň senagat-uniwersitet-gözleg bazasydyr.T.LINE Technology Co., Ltd. milli ýokary tehnologiýaly kärhana şahadatnamasyny berdi.Görüş in Engineeringenerçilik tehnologiýa gözleg merkezi, Jiangsu welaýatynyň Suqian ylym we tehnologiýa býurosy tarapyndan tassyklandy.

Esasy iş

Kompaniýanyň önümleri aşakdaky kategoriýalary öz içine alýar

. syzdyryjy inspektor.

► II.Wizual kesgitleýiş enjamlary: Inkjet inspektory, PET çüýşeli düwünçejik inspektory, PET çüýşäniň düwünçejik agzy inspektory, PET belligi inspektory, boş bankalar inspektory, boş aýna çüýşeleriň gözegçisi, alýumin plýonkaly möhürleýji aýna çüýşeleri, kodlaşdyrma derejesi.

► III.ýöriteleşdirilen wizual gözden geçirmek: dürli pudaklarda müşderileriň isleglerine görä, ýöriteleşdirilen wizual gözden geçirmek.

Kompaniýa, Coca Cola, Jinmailang, Master Kong, Tsingtao piwo, Red Bull we ş.m. ýaly ýüzlerçe kärhana üçin onlaýn synag hyzmatlaryny hödürledi, ähli önümçilik liniýasynyň netijeliligini ýokarlandyrdy we zawodyň intellektuallaşdyrylmagyna kömek etdi. müşderiler tarapyndan giňden wasp edildi.
Azyk we içgi öndürýän kärhanalar önüm liniýalarynyň önümçilik netijeliligini nädip durnuklaşdyrmaly we ýokarlandyrmaly, çykdajylary azaltmaly we uly maglumatlar, emeli intellekt we beýleki tehnologiýalar arkaly netijeliligi ýokarlandyrmaly.T.LINE tehnologiýa gözlegleri we onlaýn önümi barlaýan enjamlary ösdürmek, döreýän tehnologiýa we azyk we içgi önümçiligi kärhanalarynyň ýakyn birleşmegine kömek etmek, azyk we içgi öndürýän kärhanalary akylly-başly kämilleşdirmek üçin ygtybarly hyzmatdaş.

Zawod intellektiniň durmuşa geçirilmegi T.LINE tehnologiýa tagallalarynyň ugry, 20000 sagat kynçylyksyz işleýän enjamlar T.LINE önümleriniň hil taýdan ygrarlylygy, önümler ýa-da müşderiler üçin çyn ýürekden her T.LINE adamlary edýär. iň gowusy.


Iş wagty: 02-2022-nji sentýabr