list_banner

Habarlar

Ajaýyp hil, bütin dünýäde meşhur!

Aseptiki sowuk doldurma diýilýän içgini doldurmagyň bir görnüşi

Aseptiki gaplama tehnologiýasy 1930-njy ýyllarda dünýä indi.Häzirki wagtda, PET çüýşesiniň aseptiki sowuk doldurma önümçiligi, ähli prosesiň täjirçilik aseptiki talaplaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin sterilizasiýa we tutuş aseptiki giňişlikde doldurmak işini tamamlaýar.Içgi önümlerini aseptiki şertlerde sowuk doldurmak, mikroorganizmler bilen hapalanmagy mümkin enjamlaryň bölekleri aseptiki ýagdaýda saklanýar, konserwantlar goşmazdan we doldurylandan we möhürlenenden soň sterilizasiýa edilmezden.Bu tehnologiýa, içgini doldurmak prosesini giňeldip, içgi önümleriniň ýokumly düzümini, tagamyny we reňkini, esasanam käbir termiki duýgur içgiler üçin saklap biler we dürli görnüşli önüm daşky görnüşi dizaýny we PET çüýşeleriniň bahasyny arzanlatmak üçin giň ýer berip biler.

habarlar4

Aseptiki sowuk doldurmagyň artykmaçlyklary

Beýleki doldurma usullary bilen deňeşdirilende, aseptiki sowuk doldurmagyň özboluşly prosesi sebäpli aç-açan artykmaçlyklary bar.
► 1. Kislota içgileri, ösümlik belok içgileri, süýt içgileri ýaly ähli suwuk içgiler üçin amatly içgileriň giň görnüşi ...
► 2. Otag otagynyň temperaturasyny doldurmak, ýokary temperatura sebäpli ýokumly maddalaryň ýitmegini azaldyp, önümiň iýmitlenişini baýlaşdyryp biler we içginiň asyl reňkini we reňkini belli bir derejede saklap biler.
► 3. Ulanylýan gaplaýyş materiallarynyň giň görnüşleri gaplama materiallarynyň bahasyny azaldyp, gaplaýyş materiallarynyň daşky dürlüligini ýokarlandyryp biler.
► 4. Aseptiki doldurma tehnologiýasy aseptiki materiallary aseptik gurşawda aseptik gaplaýyş gaplaryna doldurmak üçin, otag temperaturasynda uzak saklanyş möhletiniň talaplaryny almak üçin ulanylyp bilner.
► 5. Içgi öndürijileriniň bazar bäsdeşlik ukybyny netijeli ýokarlandyrmak.
► 6. Aseptiki doldurma enjamy 28/38 agyz çüýşesi görnüşini çalşyp biler, ownuk arassalamazdan 72 sagat pulpa goşup biler.

Çuňňur gözleg we SUNRISE aseptiki sowuk doldurma

Içgi howpsuzlygyna, iýmitlenişine we tagamyna sarp edijileriň barha artýan talaplary bilen ýurt azyk howpsuzlygyna has köp üns berdi we içgi bazary kem-kemden üýtgedi, bu hem içgi önümçiliginiň ähli prosesinde üýtgeşmeler girizdi. Bu aseptik sowuk doldurma girýär.

Mümkinçiliklerden we kynçylyklardan peýdalanyp, SUNRISE 2014-nji ýylda aseptik sowuk doldurma tehnologiýasyny öwrenmäge we ösdürmäge başlady we gözleg we ösüş üçin maýa goýumlaryny artdyrmagy dowam etdirdi we aseptiki sowuk doldurma tehnologiýasyny yzygiderli täzeledi. 15000BPH önümçilik kuwwatynyň ilkinji neslinden 30000BPH ýokary tizlik we has ýokary önümçilik kuwwaty, SUNRISE täze we köne müşderileriň ünsüni çekmek üçin ösen tehnologiýa, ajaýyp hil, ajaýyp hyzmat arkaly hemişe aseptik sowuk doldurma tehnologiýasynyň ýolunda boldy.


Iş wagty: 02-2022-nji sentýabr